Rượu

Đây là các sản phẩm Rượu Lào Cai đã được Nông Sản Ocop Lào Cai ngâm thành phẩm