Thảo Dược

Thảo Dược Tại Nông Sản Ocop Lào Cai: Cà gai leo, Táo mèo khô, Nấm ngọc cẩu khô, Thuốc tắm dao đỏ sapa, Lá tắm dao đỏ sapa